July 23rd, 2013

Я шериф и ковбой

סטימות במוח של מארגנים תנועה בחיפה

אני אוהב את אגד קואופרטיב, אוטובוסים שנושאים אות
אבל יש כאלה שלא אוהבים את אגד ונזף בו
לפעמים גם אני ברוגז
.מיוחד בבוקר אחורי משמרת לילה, כשה רוצה כמה שיותר מהר להגיע הביתה לישון
ובום! רואה את הפקק בכניסה/יציאה של תחנה מרכזית מפרץ מתחדשת
מוח שלי התעורר, מתחיל לבחוש...
אגע, פקק!
נו, נו אינזנר שתיכנן מיפה נוף
למה שמתה בנקודה אחד, כמו בצוואר של  בקבוק שלחתה אוטובוסים נכנסים ויצאים
בדיוק כמו נושעים קשים שאוצרים בכניסה של אוטובוס ולא זזים פנימה. מיצרים פקק, לא חושבים אל אחרים, שעומדים בחוץ בחום או גשם
...וזה נושעים שמעשנים שלוש קובסעות סיגריות ביום, אז אורקים של מוח שלהם סתומים, נימצא פקק שמה...

אז מה? אולי גם מהנדס של יפה נוף שתיכנן את התחנה גם מאשן, גם אצלו יש פקקים במוח ו הוא לא יכול לחשוב רציני...